„Fabryka mądrości – kreda i tablica do lamusa. Program rozwoju szkolnictwa w Gminie Chodzież.

Od listopada 2017 roku w naszej szkole realizowane są zajęcia w ramach projektu

„Fabryka mądrości – kreda i tablica do lamusa. Program rozwoju szkolnictwa w Gminie Chodzież”.

 

Projekt realizowany jest w ramach: Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1. Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu  kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej. Poddziałanie 8.1.2 Kształcenie ogólne projekty konkursowe.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów oraz poprawa warunków dydaktycznych w szkole.

W naszej szkole projekt skierowany  jest do uczniów klasy IV.

W ramach projektu odbywają się następujące zajęcia:

  • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego
  • zajęcia wyrównawcze z matematyki
  • zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe: zajęcia przyrodniczo-eksperymentalne
Udostępnij!